การดำเนินงาน2019-02-13T04:08:10+00:00

การดำเนินงาน

การให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ
ท่าเทียบเรือประมงมีความยาว 240 เมตร ให้บริการการขนถ่ายสัตว์น้ำบริโภคและปลาเป็ด จากเรือประมงทั่วไป

การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ
ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน  มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ มีมาตรการด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking) การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์

ท่าเทียบเรือประมงหัวหินได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะท่าเทียบเรือประมงโดย  กรมประมงปีละ 2 ครั้ง และได้รับการรับรองให้เป็นท่าเทียบเรือประมงสุขอนามัยเมื่อปี 2553

ให้สินเชื่อแก่ชาวประมง
โดยบริการให้สินเชื่อแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการประมง ทั้งสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมง

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาด และสถิติประมง
เผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติประมง และข่าวสารด้านตลาด  ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวบไซด์ขององค์การสะพานปลา

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ
ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมชาวประมงหัวหิน ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ควบคุมดูแลการจำหน่ายน้ำมันม่วงตามโ ครงการจำหน่ายน้ำมันราคาถูกให้กับชาวประมงในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่าเทียบเรือประมงหัวหินได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง   IUU ( Illegal,Unreported,and Unregulated Fishing)ของรัฐาบาล ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ท่าเทียบเรือประมงยาว 240  เมตร  ให้บริการกับเรือประมงทั่วไป
  • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด  15*104 เมตร รวมพื้นที่ 1,560 ตารางเมตร
  • ลานจอดรถสำหรับธุรกิจเนื้อที่ 2,017 ตารางเมตร
  • อาคารร้านค้า

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ตลาดสัตว์น้ำคุณภาพเพื่อการประมงและการท่องเที่ยว

สถิติที่สำคัญ

ปีงบ
ประมาณ
ปริมาณสัตว์น้ำ

(ตัน)

มูลค่าสัตว์น้ำ

( บาท )

ปริมาณเรือ

(เที่ยว)

ปริมาณรถบรรทุก

(คัน)

2549 6,558 95,590,908 1,152 11,890
2550 5,936 89,676,900 1,543 16,645
2551 4,683 77,019,400 1,688 17,873
2552 4,365 68,141,600 1,397 20,453
2553 5,052 69,232,100 1,385 20,434
2554 6,564 74,627,900 1,761 29,496
2555 4,150 46,627,600 1,020 28,727
2556 4,447 45,112,640 873 32,789
2557 661 7,240,400 86 23,555
2558 18 295,200
2559
2560
2561

ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาเบญจพรรณทั่วไป ปลาเป็ด และอื่นๆ

ประเภทเรือประมงที่สำคัญ  ได้แก่  เรืออวนลาก  เรือประมงอวนล้อม

ผลการดำเนินงาน

ปีงบ
ประมาณ
รายได้ รายจ่าย กำไร/ขาดทุน
2549 3,146,517.59 3,300,846.62 -154,329.03
2550 2,840,319.33 2,914,740.54 -74,421.21
2551 2,746,833.89 2,133,837.16 612,996.73
2552 2,744,239.62 2,355,834.36 388,405.26
2553 2,781,142.06 2,369,283.44 411,858.62
2554 4,364,643.02 3,328,975.12 1,035,667.90
2555 5,427,690.71 2,632,263.49 2,795,427.22
2556 2,187,635.89 3,041,489.74 -853,853.85
2557 3,566,315.34 4,244,090.85 -677,775.51
2558 3,253,148.39 3,160,098.35 93,050.04
2559 4,350,275.18 3,913,926.91 436,348.27
2560 4,922,406.24 4,756,618.09 165,788.15
2561 (ต.ค. 60 – พ.ค. 61) 3,183,834.11 1,751,951.19 1,431,882.92

หมายเหตุ : ปี 2556 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

แผนงานและโครงการที่สำคัญ
โครงการพัฒนาที่ดินแปลงบ้านพักเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย